صدور احکام حبس بیش از یک قرن و ۲ حکم اعدام

صدور احکام حبس بیش از یک قرن و ۲ حکم اعدام

«محمد بدیع» رهبر جماعت اخوان المسلمین مصر از زمان بازداشت در سال ۲۰۱۳ تا کنون بارها مورد محاکمه قرار گرفته و تا کنون احکام حبس صادر شده علیه وی مجموعا به بیش از ۱۶۰ سال رسیده است.

صدور احکام حبس بیش از یک قرن و ۲ حکم اعدام

(image)

«محمد بدیع» رهبر جماعت اخوان المسلمین مصر از زمان بازداشت در سال ۲۰۱۳ تا کنون بارها مورد محاکمه قرار گرفته و تا کنون احکام حبس صادر شده علیه وی مجموعا به بیش از ۱۶۰ سال رسیده است.
صدور احکام حبس بیش از یک قرن و ۲ حکم اعدام

دانلود سریال و آهنگ