صالحی بر مزار لوکاس پدر علم رباتیک ایران و شهدای ارمنی حضور یافت

صالحی بر مزار لوکاس پدر علم رباتیک ایران و شهدای ارمنی حضور یافت

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به آرامستان ارامنه رفت و بر مزار کارو لوکاس و شهدای ارمنی حاضر شد.

صالحی بر مزار لوکاس پدر علم رباتیک ایران و شهدای ارمنی حضور یافت

(image)

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به آرامستان ارامنه رفت و بر مزار کارو لوکاس و شهدای ارمنی حاضر شد.
صالحی بر مزار لوکاس پدر علم رباتیک ایران و شهدای ارمنی حضور یافت

ایرانی