شکست خورده!/ نگاهی به کارنامه ۳ ساله دولت در حوزه مسکن

شکست خورده!/ نگاهی به کارنامه ۳ ساله دولت در حوزه مسکن

سابقه انتقاد روحانی و همکارانش به طرح مسکن بیشتر به روزهای پس از رای آوردن در انتخابات ۹۲ برمی‌گردد. دولت یازدهمی‌ها از همان روز اول شمشیرشان را علیه مسکن مهر از رو بسته بودند. 

شکست خورده!/ نگاهی به کارنامه ۳ ساله دولت در حوزه مسکن

(image)

سابقه انتقاد روحانی و همکارانش به طرح مسکن بیشتر به روزهای پس از رای آوردن در انتخابات ۹۲ برمی‌گردد. دولت یازدهمی‌ها از همان روز اول شمشیرشان را علیه مسکن مهر از رو بسته بودند. 
شکست خورده!/ نگاهی به کارنامه ۳ ساله دولت در حوزه مسکن

بک لینک رنک 1

موسیقی