شکستن شاخه درختان در پی بارش برف در بهار+عکس

شکستن شاخه درختان در پی بارش برف در بهار+عکس

تعجب نکنید، اینجا ایران است؛ کشوری ۴ فصل که در یکی از شهرهای آن، شدت برف در روز آخر بهار موجب شکسته شدن شاخه درختان می شود.

شکستن شاخه درختان در پی بارش برف در بهار+عکس

(image)

تعجب نکنید، اینجا ایران است؛ کشوری ۴ فصل که در یکی از شهرهای آن، شدت برف در روز آخر بهار موجب شکسته شدن شاخه درختان می شود.
شکستن شاخه درختان در پی بارش برف در بهار+عکس

خرم خبر