شکایت علیه تمام توهین‌کنندگان را پس خواهم گرفت

شکایت علیه تمام توهین‌کنندگان را پس خواهم گرفت

رجب طیب اردوغان گفت: در حال پس گرفتن تمام شکایت های قانونی از کسانی هستم که متهم به توهین به من شده اند.

شکایت علیه تمام توهین‌کنندگان را پس خواهم گرفت

(image)

رجب طیب اردوغان گفت: در حال پس گرفتن تمام شکایت های قانونی از کسانی هستم که متهم به توهین به من شده اند.
شکایت علیه تمام توهین‌کنندگان را پس خواهم گرفت

بازی