شورای پول و اعتبار به «نرخ سود» ورود نکرد

شورای پول و اعتبار به «نرخ سود» ورود نکرد

درحالی شورای پول و اعتبار عصر امروز در برج میرداماد تشکیل جلسه داد که باوجود توافق اخیر بانکی ها مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده ها، به این موضوع ورود نکرد.

شورای پول و اعتبار به «نرخ سود» ورود نکرد

(image)

درحالی شورای پول و اعتبار عصر امروز در برج میرداماد تشکیل جلسه داد که باوجود توافق اخیر بانکی ها مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده ها، به این موضوع ورود نکرد.
شورای پول و اعتبار به «نرخ سود» ورود نکرد

خبر جدید