شورای نگهبان صحت انتخابات خبرگان سراسر کشور را تایید کرد

شورای نگهبان صحت پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری را در سراسر کشور تایید کرد.