شهرک الرمیله در نزدیکی حما آزاد شد

شهرک الرمیله در نزدیکی حما آزاد شد

ارتش سوریه با حمایت نیروهای دفاع ملی در یک عملیات نظامی گسترده در حومه شرقی حماه، چهار پایگاه استراتژیک را از اشغال این تروریست ها خارج کرد.

شهرک الرمیله در نزدیکی حما آزاد شد

(image)

ارتش سوریه با حمایت نیروهای دفاع ملی در یک عملیات نظامی گسترده در حومه شرقی حماه، چهار پایگاه استراتژیک را از اشغال این تروریست ها خارج کرد.
شهرک الرمیله در نزدیکی حما آزاد شد

ابزار رسانه