شهردار حیفا از سیدنصرالله تشکر کرد!

شهردار حیفا از سیدنصرالله تشکر کرد!

شهردار حیفا در مورد سخنان اسیر سید حسن نصرالله واکنش نشان داد.

شهردار حیفا از سیدنصرالله تشکر کرد!

(image)

شهردار حیفا در مورد سخنان اسیر سید حسن نصرالله واکنش نشان داد.
شهردار حیفا از سیدنصرالله تشکر کرد!

اخبار دنیای دیجیتال