شهرداری تهران زمین ساختمان جدید شورای عالی استان‌ها را تامین می‌کند

شهرداری تهران زمین ساختمان جدید شورای عالی استان‌ها را تامین می‌کند

شهردار تهران گفت: شهرداری تهران بر اساس قانون، زمین ساختمان شورای عالی استان ها را تامین می کند.

شهرداری تهران زمین ساختمان جدید شورای عالی استان‌ها را تامین می‌کند

(image)

شهردار تهران گفت: شهرداری تهران بر اساس قانون، زمین ساختمان شورای عالی استان ها را تامین می کند.
شهرداری تهران زمین ساختمان جدید شورای عالی استان‌ها را تامین می‌کند

استخدام