شهرداری به جوان های تئاتری کمک کند

شهرداری به جوان های تئاتری کمک کند

مديرعامل خانه تئاتر با اشاره به نقش سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در معرفي و توسعه هنر تئاتر به شهروندان گفت: اين سازمان با ايجاد امكانات مي تواند شرايط لازم براي فعاليت هنرمندان جوان تئاتر را فراهم كند.

شهرداری به جوان های تئاتری کمک کند

(image)

مديرعامل خانه تئاتر با اشاره به نقش سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در معرفي و توسعه هنر تئاتر به شهروندان گفت: اين سازمان با ايجاد امكانات مي تواند شرايط لازم براي فعاليت هنرمندان جوان تئاتر را فراهم كند.
شهرداری به جوان های تئاتری کمک کند

آپدیت نود 32 ورژن 4

استخدام