شش مرداد روز آغاز محاکمه شیخ قاسم تعیین شد

شش مرداد روز آغاز محاکمه شیخ قاسم تعیین شد

دستگاه قضایی بحرین شیخ عیسی قاسم را به «پول شویی و کمک به تروریسم» متهم کرده است.

شش مرداد روز آغاز محاکمه شیخ قاسم تعیین شد

(image)

دستگاه قضایی بحرین شیخ عیسی قاسم را به «پول شویی و کمک به تروریسم» متهم کرده است.
شش مرداد روز آغاز محاکمه شیخ قاسم تعیین شد

خرید بک لینک رنک 1

افق