شرایط ترکیه ازین هم بدتر می‌شود

شرایط ترکیه ازین هم بدتر می‌شود

با روی دادن کودتای نافرجام در ترکیه و سرکوب‌های سیاسی اخیر رئیس‌ جمهور این کشور، بازارهای مالی ترکیه در آینده شرایط بدتری را نسبت به هفته‌های گذشته تجربه خواهند کرد.

شرایط ترکیه ازین هم بدتر می‌شود

(image)

با روی دادن کودتای نافرجام در ترکیه و سرکوب‌های سیاسی اخیر رئیس‌ جمهور این کشور، بازارهای مالی ترکیه در آینده شرایط بدتری را نسبت به هفته‌های گذشته تجربه خواهند کرد.
شرایط ترکیه ازین هم بدتر می‌شود

خبر دانشجویی