شادترین سال‌های زندگی یک انسان مشخص شد

شادترین سال‌های زندگی یک انسان مشخص شد

در یک دهه خاص ا زندگی، ميزان شادي و نشاطي که فرد احساس مي‌کند از هر زمان ديگري بيشتر است.

شادترین سال‌های زندگی یک انسان مشخص شد

(image)

در یک دهه خاص ا زندگی، ميزان شادي و نشاطي که فرد احساس مي‌کند از هر زمان ديگري بيشتر است.
شادترین سال‌های زندگی یک انسان مشخص شد

اس ام اس جدید