شاخ و شانه کشیدن موریتانی برای اسرائیل

شاخ و شانه کشیدن موریتانی برای اسرائیل

رئیس‌جمهور موریتانی در گفتگو با یک رسانه مصری با بیان اینکه کشورش هیچ بهره ای از رابطه با اسرائیل نبرده است گفت: وجود سفارت اسرائیل در نواکشوت هیچ توجیهی ندارد.

شاخ و شانه کشیدن موریتانی برای اسرائیل

(image)

رئیس‌جمهور موریتانی در گفتگو با یک رسانه مصری با بیان اینکه کشورش هیچ بهره ای از رابطه با اسرائیل نبرده است گفت: وجود سفارت اسرائیل در نواکشوت هیچ توجیهی ندارد.
شاخ و شانه کشیدن موریتانی برای اسرائیل

عکس های داغ جدید