سوم خرداد مظهر اقتدار و مقاومت امت اسلامی است

سوم خرداد مظهر اقتدار و مقاومت امت اسلامی است

نیروی انتظامی کشور در بیانیه ای، سوم خرداد را مظهر اقتدار و مقاومت امت اسلامی توصیف کرد و بازخوانی و ترسیم روزآمد فتح خرمشهر را ضروری دانست.

سوم خرداد مظهر اقتدار و مقاومت امت اسلامی است

(image)

نیروی انتظامی کشور در بیانیه ای، سوم خرداد را مظهر اقتدار و مقاومت امت اسلامی توصیف کرد و بازخوانی و ترسیم روزآمد فتح خرمشهر را ضروری دانست.
سوم خرداد مظهر اقتدار و مقاومت امت اسلامی است

روزنامه قانون