سوشا مکانی بازیکنی با شهرت جهانی!

سوشا مکانی بازیکنی با شهرت جهانی!

دروازه بان ایرانی به علت پوشیدن شلوار باب اسفنجی به مدت ۶ ماه از حضور در میادین محروم شد.

سوشا مکانی بازیکنی با شهرت جهانی!

(image)

دروازه بان ایرانی به علت پوشیدن شلوار باب اسفنجی به مدت ۶ ماه از حضور در میادین محروم شد.
سوشا مکانی بازیکنی با شهرت جهانی!

اسکای نیوز