سوریه به هیچ وجه افغانستان دوم نخواهد شد

سوریه به هیچ وجه افغانستان دوم نخواهد شد

شورای امنیت روسیه با انتشار بیانیه ای در خصوص وضعیت سوریه اعلام کرد که کشور سوریه به هیچ وجه به افغانستانی دیگر تبدیل نخواهد شد.

سوریه به هیچ وجه افغانستان دوم نخواهد شد

(image)

شورای امنیت روسیه با انتشار بیانیه ای در خصوص وضعیت سوریه اعلام کرد که کشور سوریه به هیچ وجه به افغانستانی دیگر تبدیل نخواهد شد.
سوریه به هیچ وجه افغانستان دوم نخواهد شد