«سلام بمبئی» برای بازبینی مجدد به ارشاد رفت

«سلام بمبئی» برای بازبینی مجدد به ارشاد رفت

فیلم سینمایی «سلام بمبئی» به کارگردانی قربان محمدپور جهت بازبینی مجدد به وزارت ارشاد ارائه شد.

«سلام بمبئی» برای بازبینی مجدد به ارشاد رفت

(image)

فیلم سینمایی «سلام بمبئی» به کارگردانی قربان محمدپور جهت بازبینی مجدد به وزارت ارشاد ارائه شد.
«سلام بمبئی» برای بازبینی مجدد به ارشاد رفت

ganool review