سفر به غرب آفریقا سرآغاز فصل جدیدی از روابط ایران با این کشورهاست

سفر به غرب آفریقا سرآغاز فصل جدیدی از روابط ایران با این کشورهاست

وزیر امور خارجه کشورمان در سفر دوره ای خود به غرب آفریقا و در دیدار با نخست وزیر گینه کوناکری، گفت: سفر ما به غرب آفریقا سرآغاز فصل جدیدی از روابط ایران با این کشورهاست.

سفر به غرب آفریقا سرآغاز فصل جدیدی از روابط ایران با این کشورهاست

(image)

وزیر امور خارجه کشورمان در سفر دوره ای خود به غرب آفریقا و در دیدار با نخست وزیر گینه کوناکری، گفت: سفر ما به غرب آفریقا سرآغاز فصل جدیدی از روابط ایران با این کشورهاست.
سفر به غرب آفریقا سرآغاز فصل جدیدی از روابط ایران با این کشورهاست

استخدام آموزش و پرورش