سرسنگی نامه دانشجویان حاضر در اردوی مختلط را منتشر کند/ اسکان در یک ویلای روستایی بد نام به چه مجوزی انجام شده؟!

سرسنگی نامه دانشجویان حاضر در اردوی مختلط را منتشر کند/ اسکان در یک ویلای روستایی بد نام به چه مجوزی انجام شده؟!

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: سرسنگی ادعا کرده که دانشجویان شرکت کننده در اردوی مختلط نامه‌ای را منتشر و پای آن را امضا کردند؛ از مسئولان دانشگاه می‌خواهیم که آن نامه را هم منتشر کنند.

سرسنگی نامه دانشجویان حاضر در اردوی مختلط را منتشر کند/ اسکان در یک ویلای روستایی بد نام به چه مجوزی انجام شده؟!

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: سرسنگی ادعا کرده که دانشجویان شرکت کننده در اردوی مختلط نامه‌ای را منتشر و پای آن را امضا کردند؛ از مسئولان دانشگاه می‌خواهیم که آن نامه را هم منتشر کنند.
سرسنگی نامه دانشجویان حاضر در اردوی مختلط را منتشر کند/ اسکان در یک ویلای روستایی بد نام به چه مجوزی انجام شده؟!

آهنگ جدید