سردار شهیدی که ۵۰ اختراع قابل ثبت داشت

سردار شهیدی که ۵۰ اختراع قابل ثبت داشت

برادر شهید طهرانی مقدم گفت: برادرم ۵۰ مورد اختراع قابل ثبت داشت اما به دنبال ثبت آنها به نام خود نبود.

سردار شهیدی که ۵۰ اختراع قابل ثبت داشت

(image)

برادر شهید طهرانی مقدم گفت: برادرم ۵۰ مورد اختراع قابل ثبت داشت اما به دنبال ثبت آنها به نام خود نبود.
سردار شهیدی که ۵۰ اختراع قابل ثبت داشت

تکنولوژی جدید