سرانه های حوزه سلامت در منطقه ۱۷ افزایش یابد

سرانه های حوزه سلامت در منطقه ۱۷ افزایش یابد

رییس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش دبیر شورایاری منطقه ۱۷ بر افزایش سرانه های حوزه سلامت و درمان در این منطقه تاکید کرد.

سرانه های حوزه سلامت در منطقه ۱۷ افزایش یابد

(image)

رییس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش دبیر شورایاری منطقه ۱۷ بر افزایش سرانه های حوزه سلامت و درمان در این منطقه تاکید کرد.
سرانه های حوزه سلامت در منطقه ۱۷ افزایش یابد