سخنگوی انصارالله:هیات ریاض به کارشکنی در مذاکرات ادامه می دهد

سخنگوی انصارالله:هیات ریاض به کارشکنی در مذاکرات ادامه می دهد

عبدالسلام گفت؛ هیات مذاکره کننده دولت رئیس جمهور فراری و مستعفی یمن به دنبال کارشکنی و وقت کشی در مذاکرات صلح کویت است.

سخنگوی انصارالله:هیات ریاض به کارشکنی در مذاکرات ادامه می دهد

(image)

عبدالسلام گفت؛ هیات مذاکره کننده دولت رئیس جمهور فراری و مستعفی یمن به دنبال کارشکنی و وقت کشی در مذاکرات صلح کویت است.
سخنگوی انصارالله:هیات ریاض به کارشکنی در مذاکرات ادامه می دهد