سخنرانى وزیر امور خارجه کشورمان در جمع نخبگان و اندیشمندان هند

سخنرانى وزیر امور خارجه کشورمان در جمع نخبگان و اندیشمندان هند
«محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه ایران در نشست نخبگان و اندیشمندان هند بزرگنمایی آمریکا را سبب خسارات فراوان در منطقه غرب آسیا دانست و هشدار داد: درک این واقعیت اهمیت دارد که بزرگ جلوه دادن دوباره آمریکا اشتباه است زیرا دوران سلطه گری به پایان رسیده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان روز شنبه در این نشست ، نتیجه سلطه گرایی را فاجعه آمیز دانست و افزود: حمله به عراق و افغانستان و اشغال این کشورها سبب ایجاد متغیرهای لازم برای رشد نیروهای تروریستی شد که از این تحقیر و سرخوردگی به وجود آمدند.
ظریف با هشدا …

سخنرانى وزیر امور خارجه کشورمان در جمع نخبگان و اندیشمندان هند

«محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه ایران در نشست نخبگان و اندیشمندان هند بزرگنمایی آمریکا را سبب خسارات فراوان در منطقه غرب آسیا دانست و هشدار داد: درک این واقعیت اهمیت دارد که بزرگ جلوه دادن دوباره آمریکا اشتباه است زیرا دوران سلطه گری به پایان رسیده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان روز شنبه در این نشست ، نتیجه سلطه گرایی را فاجعه آمیز دانست و افزود: حمله به عراق و افغانستان و اشغال این کشورها سبب ایجاد متغیرهای لازم برای رشد نیروهای تروریستی شد که از این تحقیر و سرخوردگی به وجود آمدند.
ظریف با هشدا …
سخنرانى وزیر امور خارجه کشورمان در جمع نخبگان و اندیشمندان هند