ستاره سابق استقلال در این باشگاه تعلیق شد

ستاره سابق استقلال در این باشگاه تعلیق شد

فعالیت پیشکسوت باشگاه استقلال در تیم امید‌های این باشگاه تعلیق شد.

ستاره سابق استقلال در این باشگاه تعلیق شد

(image)

فعالیت پیشکسوت باشگاه استقلال در تیم امید‌های این باشگاه تعلیق شد.
ستاره سابق استقلال در این باشگاه تعلیق شد

کرمان نیوز