سبد کالا برای ۱۰ میلیون نفر شارژ شد

سبد کالا برای ۱۰ میلیون نفر شارژ شد

معاون امور رفاهی وزیر رفاه گفت: در اسفند ماه اعتبار سبد کالا برای ۱۰ میلیون نفر مشمول طرح و با قابلیت خرید دو قلم مهم کالای اساسی شارژ شد.

سبد کالا برای ۱۰ میلیون نفر شارژ شد

(image)

معاون امور رفاهی وزیر رفاه گفت: در اسفند ماه اعتبار سبد کالا برای ۱۰ میلیون نفر مشمول طرح و با قابلیت خرید دو قلم مهم کالای اساسی شارژ شد.
سبد کالا برای ۱۰ میلیون نفر شارژ شد

اس ام اس

ورزش و زندگی