ز نادانی نیابی زندگانی…

ز نادانی نیابی زندگانی…
ز دانش زنده مانی جاودانی/ ز نادانی نیابی زندگانی … «ناصرخسرو قبادیانی»

ز نادانی نیابی زندگانی…

ز دانش زنده مانی جاودانی/ ز نادانی نیابی زندگانی … «ناصرخسرو قبادیانی»
ز نادانی نیابی زندگانی…

پرس نیوز