زمان عادی سازی رفت و آمد به ترکیه مشخص شد

زمان عادی سازی رفت و آمد به ترکیه مشخص شد

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که پس از عادی شدن شرایط این کشور و تامین امنیت کامل، سفر شهروندان ایرانی که قصد عزیمت به ترکیه را دارند از سر گرفته خواهد شد.

زمان عادی سازی رفت و آمد به ترکیه مشخص شد

(image)

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که پس از عادی شدن شرایط این کشور و تامین امنیت کامل، سفر شهروندان ایرانی که قصد عزیمت به ترکیه را دارند از سر گرفته خواهد شد.
زمان عادی سازی رفت و آمد به ترکیه مشخص شد

خرید لینک

مرکز فیلم