زمان حركت و فاصله گذر در ايستگاه متروی شهر آفتاب

زمان حركت و فاصله گذر در ايستگاه متروی شهر آفتاب

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران از آغاز مسافرگیری ایستگاه مترو شهرآفتاب همزمان با افتتاح بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد.

زمان حركت و فاصله گذر در ايستگاه متروی شهر آفتاب

(image)

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران از آغاز مسافرگیری ایستگاه مترو شهرآفتاب همزمان با افتتاح بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد.
زمان حركت و فاصله گذر در ايستگاه متروی شهر آفتاب

آپدیت نود 32 جدید رایگان

سپهر نیوز