زاغ بور؛ پرنده بومی انحصاری ایران در بیابان لوت

زاغ بور؛ پرنده بومی انحصاری ایران در بیابان لوت

با ثبت بیابان لوت لوت در فهرست میراث جهانی سرپرست پایگاه بیابان لوت از وجود زاغ بور به عنوان تنها پرنده بومی انحصاری (اندمیک) ایران در این بیابان خبر داد.

زاغ بور؛ پرنده بومی انحصاری ایران در بیابان لوت

(image)

با ثبت بیابان لوت لوت در فهرست میراث جهانی سرپرست پایگاه بیابان لوت از وجود زاغ بور به عنوان تنها پرنده بومی انحصاری (اندمیک) ایران در این بیابان خبر داد.
زاغ بور؛ پرنده بومی انحصاری ایران در بیابان لوت

هنر