رویه نادرست دولت بحرین دنیای اسلام را جریحه دار می کند 

رویه نادرست دولت بحرین دنیای اسلام را جریحه دار می کند 

رئیس مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن رفتار دولت بحرین با مسلمانان این کشور گفت: رویه نادرست دولت بحرین با علمای اسلام افکار عمومی دنیای اسلام را جریحه دار می کند.

رویه نادرست دولت بحرین دنیای اسلام را جریحه دار می کند 

(image)

رئیس مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن رفتار دولت بحرین با مسلمانان این کشور گفت: رویه نادرست دولت بحرین با علمای اسلام افکار عمومی دنیای اسلام را جریحه دار می کند.
رویه نادرست دولت بحرین دنیای اسلام را جریحه دار می کند 

شهرداری