رویترز: تردید جدی حسن روحانی برای انتخابات بعدی!

رویترز: تردید جدی حسن روحانی برای انتخابات بعدی!

روحانی نسبت به حضور در انتخابات ریاست جمهوری برای دور دوم در شک و تردید جدی به سر می‌برد.

رویترز: تردید جدی حسن روحانی برای انتخابات بعدی!

(image)

روحانی نسبت به حضور در انتخابات ریاست جمهوری برای دور دوم در شک و تردید جدی به سر می‌برد.
رویترز: تردید جدی حسن روحانی برای انتخابات بعدی!

ساخت بنر