روسیه باز هم موشک ضدماهواره آزمایش کرد

روسیه باز هم موشک ضدماهواره آزمایش کرد

وزارت دفاع آمریکا از آزمایش موفق سامانه موشکی ضد ماهواره روسیه خبر داد.

روسیه باز هم موشک ضدماهواره آزمایش کرد

(image)

وزارت دفاع آمریکا از آزمایش موفق سامانه موشکی ضد ماهواره روسیه خبر داد.
روسیه باز هم موشک ضدماهواره آزمایش کرد