«روسف»احضار خود به دادگاه را «غیرقانونی» خواند

«روسف»احضار خود به دادگاه را «غیرقانونی» خواند

رئیس جمهور تعلیق شده برزیل اعلام کرد که روند احضار وی به دادگاه غیرقانونی است.

«روسف»احضار خود به دادگاه را «غیرقانونی» خواند

(image)

رئیس جمهور تعلیق شده برزیل اعلام کرد که روند احضار وی به دادگاه غیرقانونی است.
«روسف»احضار خود به دادگاه را «غیرقانونی» خواند

میهن دانلود