روز گرمی بهانه ای برای تجلی روحیه مشارکت در حل مشکلات / ایجاد انگیزه در جامعه وظیفه اصلی نخبگان است

روز گرمی بهانه ای برای تجلی روحیه مشارکت در حل مشکلات / ایجاد انگیزه در جامعه وظیفه اصلی نخبگان است
پزشک و متخصص بیمارستان های اردبیل و از نخبگان منطقه گفت: شهرستان گرمی برای توسعه و پیشرفت محتاج به فعالیت و تلاش گروهی مردم، نخبگان، سرمایه داران و مسئولان دارد.
به گزارش ایسنا منطقه اردبیل، همزمان با ششم مرداد ماه گرامی داشت سالروز سفر تاریخی مقام معظم رهبری به شهرستان گرمی و روز گرمی جمعی از نخبگان، سرمایه گذاران و اندیشمندان این دیار در همایشی با عنوان” آتا ائوی” دور جمع می شوند که به همین مناسبت ایسنا گفتگویی با یکی از نخبگان و از پزشکان حازق این منطقه دکتر ” اسد اله سلطان زاده” متخصص جراحی …

روز گرمی بهانه ای برای تجلی روحیه مشارکت در حل مشکلات / ایجاد انگیزه در جامعه وظیفه اصلی نخبگان است

پزشک و متخصص بیمارستان های اردبیل و از نخبگان منطقه گفت: شهرستان گرمی برای توسعه و پیشرفت محتاج به فعالیت و تلاش گروهی مردم، نخبگان، سرمایه داران و مسئولان دارد.
به گزارش ایسنا منطقه اردبیل، همزمان با ششم مرداد ماه گرامی داشت سالروز سفر تاریخی مقام معظم رهبری به شهرستان گرمی و روز گرمی جمعی از نخبگان، سرمایه گذاران و اندیشمندان این دیار در همایشی با عنوان” آتا ائوی” دور جمع می شوند که به همین مناسبت ایسنا گفتگویی با یکی از نخبگان و از پزشکان حازق این منطقه دکتر ” اسد اله سلطان زاده” متخصص جراحی …
روز گرمی بهانه ای برای تجلی روحیه مشارکت در حل مشکلات / ایجاد انگیزه در جامعه وظیفه اصلی نخبگان است

خبر جدید