روز انتخابات به جای پدرت مهدی زین الدین،علم الهدی و حسن باقری بدرقه ات می‌کنند

و اما تو ای دانشجو نکند علم الهدی را فراموش کنی،نکندشرمنده چشمان مهدی زین الدین شوی،کاری نکنی حسن باقری دلگیرشود.