روحانی باید پاسخگوی دولت بعدی باشد

روحانی باید پاسخگوی دولت بعدی باشد

دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان گفت: روحانی باید به دولت بعدی پاسخگو باشد، چرا که همان طور که امروز به راحتی دولت قبل را نقد می‌کنند، در آینده رئیس دولت بعد هم دولت یازدهم را مورد نقد قرار می‌دهد.

روحانی باید پاسخگوی دولت بعدی باشد

(image)

دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان گفت: روحانی باید به دولت بعدی پاسخگو باشد، چرا که همان طور که امروز به راحتی دولت قبل را نقد می‌کنند، در آینده رئیس دولت بعد هم دولت یازدهم را مورد نقد قرار می‌دهد.
روحانی باید پاسخگوی دولت بعدی باشد

فروش بک لینک

خرم خبر