روحانی اگر دفاعی از برادرش ندارد وی را مجازات کند

روحانی اگر دفاعی از برادرش ندارد وی را مجازات کند

توکلی با بیان اینکه سکوت آقای روحانی در برابر رانت‌خواریهای برادرش با شفافیت مورد نظر وی سازگاری ندارد، گفت: آقای روحانی اگر دفاعی از برادرش ندارد وی را مجازات کند.

روحانی اگر دفاعی از برادرش ندارد وی را مجازات کند

(image)

توکلی با بیان اینکه سکوت آقای روحانی در برابر رانت‌خواریهای برادرش با شفافیت مورد نظر وی سازگاری ندارد، گفت: آقای روحانی اگر دفاعی از برادرش ندارد وی را مجازات کند.
روحانی اگر دفاعی از برادرش ندارد وی را مجازات کند

دانلود سریال و آهنگ