روایت روزنامه آمریکایی از توانمندی‌های حزب‌الله

روایت روزنامه آمریکایی از توانمندی‌های حزب‌الله
حزب‌الله هم اکنون بیشتر از ۱۰۰ هزار راکت و موشک دارد که همه آن‌ها را به طرف اسرائیل نشانه گرفته است.

روایت روزنامه آمریکایی از توانمندی‌های حزب‌الله

حزب‌الله هم اکنون بیشتر از ۱۰۰ هزار راکت و موشک دارد که همه آن‌ها را به طرف اسرائیل نشانه گرفته است.
روایت روزنامه آمریکایی از توانمندی‌های حزب‌الله