رفع خصومت‌های داخلی؛ راه مقابله با دشمن در عرصه اقتصادی/ اجرای کامل اقتصاد مقاومتی ایران را تبدیل به اقتصاد دوم جهان خواهد کرد

رفع خصومت‌های داخلی؛ راه مقابله با دشمن در عرصه اقتصادی/ اجرای کامل اقتصاد مقاومتی ایران را تبدیل به اقتصاد دوم جهان خواهد کرد

استاد دانشگاه امام صادق(ع) راه حل ما برای مقابله با دشمن در عرصه اقتصادی را رفع خصومت‌های داخلی دانست و گفت: در صورت اجرای اقتصاد مقاومتی، دشمنی‌های خارجی رفع خواهند شد و آنگاه هیچ فردی به خود اجازه چپ نگاه کردن به ایران را نخواهد داشت؛ حتی ما ابزار تحریم خواهیم داشت.

رفع خصومت‌های داخلی؛ راه مقابله با دشمن در عرصه اقتصادی/ اجرای کامل اقتصاد مقاومتی ایران را تبدیل به اقتصاد دوم جهان خواهد کرد

(image)

استاد دانشگاه امام صادق(ع) راه حل ما برای مقابله با دشمن در عرصه اقتصادی را رفع خصومت‌های داخلی دانست و گفت: در صورت اجرای اقتصاد مقاومتی، دشمنی‌های خارجی رفع خواهند شد و آنگاه هیچ فردی به خود اجازه چپ نگاه کردن به ایران را نخواهد داشت؛ حتی ما ابزار تحریم خواهیم داشت.
رفع خصومت‌های داخلی؛ راه مقابله با دشمن در عرصه اقتصادی/ اجرای کامل اقتصاد مقاومتی ایران را تبدیل به اقتصاد دوم جهان خواهد کرد

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید