رفتارشناسی علی مطهری؛ اعتراض، اعتراض و دیگر هیچ

رفتارشناسی علی مطهری؛ اعتراض، اعتراض و دیگر هیچ

موضع انتقادی و رویکرد اعتراضی نسبت به وضع موجود، از مهمترین مشخصه های جناح چپ در تاریخ تحولات سیاسی دو قرن اخیر جهان می باشد.

رفتارشناسی علی مطهری؛ اعتراض، اعتراض و دیگر هیچ

(image)

موضع انتقادی و رویکرد اعتراضی نسبت به وضع موجود، از مهمترین مشخصه های جناح چپ در تاریخ تحولات سیاسی دو قرن اخیر جهان می باشد.
رفتارشناسی علی مطهری؛ اعتراض، اعتراض و دیگر هیچ

دانلود سریال و آهنگ