رشته کارشناسی ارشدحقوق خصوص به دانشگاه پیام نور مرکز مشهد اضافه می‌شود

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی گفت: علاوه بر ۴۱ رشته کارشناسی ارشد موجود در دانشگاه‌های پیام نور خراسان رضوی، رشته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از سال تحصیلی ۹۴-۹۵ به رشته‌های ارشد دانشگاه پیام نور مرکز مشهد افزوده می‌شود.