رشته‌های علوم قرآن و حدیث بازنگری و تجمیع شدند

رشته‌های علوم قرآن و حدیث بازنگری و تجمیع شدند

رئیس کمیته تحول در مطالعات قرآن و حدیث گفت: تجمیع و بازنگری رشته‌های علوم قرآن و حدیث به تصویب کمیسیون برنامه‌ریزی آموزشی دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی رسید.

رشته‌های علوم قرآن و حدیث بازنگری و تجمیع شدند

(image)

رئیس کمیته تحول در مطالعات قرآن و حدیث گفت: تجمیع و بازنگری رشته‌های علوم قرآن و حدیث به تصویب کمیسیون برنامه‌ریزی آموزشی دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی رسید.
رشته‌های علوم قرآن و حدیث بازنگری و تجمیع شدند

تکنولوژی جدید