رسیدگی فیش‌های چندصدمیلیونی به روایت قاضی سراج

رسیدگی فیش‌های چندصدمیلیونی به روایت قاضی سراج

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه برای بررسی میزان پرداخت‌هایی که به نوعی تبعیض‌آمیز قلمداد شده است تیم ویژه‌ای در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود، گفت: البته کیفیت تحقیقات را فدای سرعت نخواهیم کرد.

رسیدگی فیش‌های چندصدمیلیونی به روایت قاضی سراج

(image)

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه برای بررسی میزان پرداخت‌هایی که به نوعی تبعیض‌آمیز قلمداد شده است تیم ویژه‌ای در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود، گفت: البته کیفیت تحقیقات را فدای سرعت نخواهیم کرد.
رسیدگی فیش‌های چندصدمیلیونی به روایت قاضی سراج

دانلود موزیک