رسانه ملی حامی نخبگان و تولید علم

رسانه ملی حامی نخبگان و تولید علم
در دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با رئیس رسانه ملی راهکارهای حمایت از نخبگان و شرکت های دانش بنیان بررسی شد.

رسانه ملی حامی نخبگان و تولید علم

در دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با رئیس رسانه ملی راهکارهای حمایت از نخبگان و شرکت های دانش بنیان بررسی شد.
رسانه ملی حامی نخبگان و تولید علم

خرید لینک

اسکای نیوز