ردپای ۳ فوتبالیست در پاتوق زنان بدکاره در باغچه فرحزاد

ردپای ۳ فوتبالیست در پاتوق زنان بدکاره در باغچه فرحزاد

رستورانی در منطقه فرحزاد تهران پاتوق زنان خیابانی و بدکاره شده بود و بچه پولدارها با ماشین های آخرین مدل با مراجعه به این رستوران و گشتی در محوطه آن روسپی های چند میلیونی را انتخاب می کردند و با خود می بردند.

ردپای ۳ فوتبالیست در پاتوق زنان بدکاره در باغچه فرحزاد

(image)

رستورانی در منطقه فرحزاد تهران پاتوق زنان خیابانی و بدکاره شده بود و بچه پولدارها با ماشین های آخرین مدل با مراجعه به این رستوران و گشتی در محوطه آن روسپی های چند میلیونی را انتخاب می کردند و با خود می بردند.
ردپای ۳ فوتبالیست در پاتوق زنان بدکاره در باغچه فرحزاد

اخبار کارگران