رای نهایی کمیته استیناف درباره حضور تماشاگران استقلال صادر شد

رای نهایی کمیته استیناف درباره حضور تماشاگران استقلال صادر شد

درخواست باشگاه استقلال تهران مبنی بر تعلیق اجرای حکم برگزاری یک بازی بدون حضور تماشاگر رد شد.

رای نهایی کمیته استیناف درباره حضور تماشاگران استقلال صادر شد

(image)

درخواست باشگاه استقلال تهران مبنی بر تعلیق اجرای حکم برگزاری یک بازی بدون حضور تماشاگر رد شد.
رای نهایی کمیته استیناف درباره حضور تماشاگران استقلال صادر شد

خرید لینک

تکنولوژی جدید