راه‌اندازی شبکه اینترنت ملی گامی اساسی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

استاد دانشگاه گفت: اگر یک شبکه ملی قوی را به لحاظ سرعت و سهولت دسترسی طراحی کنیم که بتواند خدمات دولتی را در اختیار مردم قرار دهد در حوزه سیاست اقتصاد مقاومتی گام مهمی برداشته‌ایم.