راه‌اندازی دبیرخانه دائم «بازی‎‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها»

راه‌اندازی دبیرخانه دائم «بازی‎‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها»

دکتر هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان گفت: دبیرخانه دائم کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها زیر نظر معاونت پژوهش دانشگاه اصفهان راه‌اندازی شده است.

راه‌اندازی دبیرخانه دائم «بازی‎‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها»

(image)

دکتر هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان گفت: دبیرخانه دائم کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها زیر نظر معاونت پژوهش دانشگاه اصفهان راه‌اندازی شده است.
راه‌اندازی دبیرخانه دائم «بازی‎‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها»